در نمودار زیر شما می توانید در سه بازه زمانی ساعتی ، روزانه و هفتگی رشد و سقوط ها را مشاهده کنید.در هر دو نمودار ، بخش های آبی نشانگر حجم بازار ارز مورد نظر می باشند. در نمودار اول ، بخش سبز رنگ درصد رشد مثبت ارز و در نمودار دوم نیز ، بخش قرمز رنگ درصد رشد منفی ارز مورد نظر را نشان می دهد.

بر اساس حجم بازار

بر اساس بیشترین رشد و سقوط