در نمودار زیر میتوانید بازده هر دستگاه را با توجه به نرخ بازگشت سرمایه مشاهده نمائید.
هر دستگاه با توجه به رمزارزهای قابل استخراج بصورت مجزا مقایسه میگردد به نحوی که به عنوان مثال چنانچه دستگاهی قابلیت پردازش بر روی سه رمز ارز متفاوت را دارا باشد سه بار و هر بار با یک رمز ارز مقایسه انجام میگیرد
و سود آوری دستگاه ها بر اساس رمز ارز نام برده شده در زیر هر دستگاه محاسبه میشود